Datenschutz

Beleid website, Privacykennisgeving en cookies volgens Art. 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG)

Dit gedeelte heeft tot doel om de betrokkenen die de website https://global.filippoberio.com gebruiken, te informeren over de belangrijkste aspecten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Volgens ons bedrijfsbeleid en de aangegeven verordening volgt die verwerking de beginselen van behoorlijkheid, rechtmatigheid, transparantie en de bescherming van de vertrouwelijkheid en de rechten van de betrokkene. Het bedrijf garandeert de naleving van de wetten die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens. Het bedrijf verzekert in het bijzonder de naleving van de normen van het wetsbesluit 196/2003 "Wet op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens" en latere wijzigingen en toevoegingen en van Verordening (EU) nr. 679 van 2016 op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, die vanaf 25 mei 2018 geldt.

1) Gegevensbron en Verwerkingsverantwoordelijke

Dit document is opgesteld overeenkomstig art. 13 van de Verordening (EU) 2016/679 (vanaf nu AVG) om u te informeren over ons privacybeleid. De algemene manieren waarop de persoonsgegevens van de gebruikers van de website worden verwerkt, hoe we omgaan met cookies en hoe uw persoonlijke informatie wordt beheerd wanneer u onze website https://global.filippoberio.com gebruikt worden hierin beschreven. De informatie en gegevens die u verstrekt of die op een andere manier worden verworven bij het gebruik van de diensten die aanwezig zijn op de website, worden verwerkt in overeenstemmingen met de bepalingen van de Verordening en met de verplichting tot vertrouwelijkheid waarop de activiteiten van Salov S.p.A. zijn gebaseerd. Volgens de bepalingen van de Verordening volgt de uitgevoerde verwerking de beginselen van rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie, doelbinding en opslagbeperking, minimale gegevensverwerking, juistheid, integriteit en vertrouwelijkheid. De verwerkingsverantwoordelijke voor de bewerkingen die worden uitgevoerd via de website, is Salov S.p.A. met geregistreerd kantoor in via Gaetano Luporini 807, Lucca (Italië), waarnaar u kunt schrijven om informatie te vragen over de verwerking van persoonsgegevens. Het bedrijf heeft een functionaris voor gegevensbescherming benoemd, die de naleving van de bepalingen voor het beschermen van uw privacy moet garanderen en met wie u contact kunt opnemen met vragen over de verwerking van uw gegevens, op het volgende e-mailadres: dpo@salov.com Deze kennisgeving wordt alleen verstrekt voor deze website en niet voor andere websites die eventueel via links door de gebruiker worden geraadpleegd. We verwijzen naar eventuele specifieke gedeelten van de website, waar u de specifieke informatie en eventuele verzoeken om toestemming voor de afzonderlijke verwerkingen kunt vinden

2) Types persoonsgegevens

Na het navigeren over de website en het eventuele gebruik van de aangeboden diensten, kan het bedrijf de verwerking van de volgende types persoonsgegevens uitvoeren:

2.1)Navigatiegegevens

De computersystemen en de softwareprocedures die nodig zijn voor het functioneren van deze website verwerven, tijdens hun normale werking, enkele persoonsgegevens waarvan de doorzending deel uitmaakt van de internet-communicatieprotocollen. Het betreft gegevens die niet worden verzameld om aan specifieke betrokkenen te worden verbonden, maar die vanwege hun aard via verwerking en verbinding met gegevens die in het bezit van derden zijn de gebruikers kunnen identificeren. Bij deze gegevenscategorie horen de IP-adressen of de domeinnamen van de computers waarmee de gebruikers verbinding maken met de website, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde middelen, de tijd van de aanvraag, de gebruikte methode voor het indienen van het verzoek bij de server, de afmetingen van het bestand dat als antwoord wordt gegeven, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verkrijgen van anonieme statistische gegevens over het gebruik van de website en om te controleren of de website goed werkt. De gegevens zouden kunnen worden gebruikt voor het vaststellen van de verantwoordelijkheid in het geval van hypothetische computercriminaliteit tegen de website. Uw gegevens worden maximaal 24 maanden bewaard.

2.2) Vrijwillig verstrekte gegevens

In aanvulling op hetgeen hierboven staat aangegeven over de navigatiegegevens, bent u vrij om de persoonsgegevens te verstrekken die vermeld staan in de eventuele aanvraagformulieren die op de website staan. Het niet verstrekken van deze persoonsgegevens kan het echter onmogelijk maken om de dienst te verlenen. In deze gevallen worden uitsluitend de gegevens gevraagd die nodig zijn voor de gevraagde dienst. Uw gegevens worden 36 maanden bewaard.

3) Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

De verwerking van de persoonsgegevens die wij willen uitvoeren, na uw uitdrukkelijke toestemming waar dat nodig is, streeft het volgende doel na: • de navigatie over de website en het leveren van de diensten die op de website worden aangeboden mogelijk maken. De rechtsgrond van de verwerking is de uitvoering van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst op verzoek van de betrokkene (volgens art. 6, 1b AVG) aangezien de verwerking noodzakelijk is voor het verlenen van de gevraagde dienst. Het verstrekken van de persoonsgegevens voor deze doeleinden is facultatief, maar het niet verstrekken maakt het onmogelijk om de door de website geleverde diensten te activeren.

4) Mededeling van persoonsgegeven

De gegevens kunnen worden meegedeeld aan • personen die door het bedrijf zijn geautoriseerd voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor het uitvoeren van activiteiten die nauw verband houden met het leveren van de diensten, die de vertrouwelijkheid garanderen of die een toepasselijke wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid hebben (bijv. werknemers en systeembeheerders); • derden die eventueel verantwoordelijk zijn voor het beheer van de website en die gewoonlijk optreden als verwerkers (de complete en bijgewerkte lijst met verwerkers kunt u opvragen bij het bedrijf); • personen, instellingen of autoriteiten aan wie we verplicht uw persoonsgegevens mee moeten delen op grond van wettelijke bepalingen of op bevel van de autoriteiten

5) Doorgifte van persoonsgegeven

Sommige van uw persoonsgegevens worden gedeeld met ontvangers die zich buiten de Europese Economische Ruimte kunnen bevinden. Het bedrijf garandeert dat uw persoonsgegevens door deze ontvangers worden verwerkt volgens de AVG, aangezien het zich kan baseren op een adequaatheidsbesluit, over de standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie of op een andere passende rechtsgrond.

6) Uw rechteni

Met betrekking tot de verwerkte gegevens garandeert het bedrijf u de mogelijkheid om: • bevestiging te krijgen van het al dan niet aanwezig zijn van persoonsgegevens die u betreffen en om deze meegedeeld te krijgen in een begrijpbare vorm; • uw gegevens te laten bijwerken, rectificeren of vervolledigen; • te vragen om het wissen van uw gegevens, binnen de toegestane voorwaarden, of te vragen om het anoniem maken van uw gegevens; • geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken, om legitieme redenen, tegen de verwerking van de persoonsgegevens die u betreffen; • de verwerking te beperken, in het geval van overtreding, verzoek om rectificatie of bezwaar; • de overdraagbaarheid van de elektronisch verwerkte gegevens, die zijn verstrekt op basis van toestemming of contract, aan te vragen; • de toestemming voor de verwerking van uw gegevens, indien voorzien, intrekken.

We informeren u dat het bedrijf ernaar streeft om binnen 1 maand te antwoorden op uw verzoeken, behalve als deze bijzonder complex zijn, in dat geval kan het maximaal 3 maanden duren. In ieder geval zal het bedrijf u de reden dat het u laat wachten binnen een maand na uw verzoek uitleggen. De uitkomst van uw verzoek wordt u schriftelijk of in elektronisch formaat meegedeeld. Als u verzoekt om rectificatie, wissing of beperking van de verwerking, streeft het bedrijf ernaar de uitkomst van uw verzoeken mee te delen aan alle ontvangers van uw gegevens, behalve als dat onmogelijk is of een onevenredige inspanning vergt. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet. Het bedrijf geeft aan dat het u een eventuele economische bijdrage kan vragen als uw verzoeken duidelijk ongegrond, overmatig of repetitief zijn; daarom zal het bedrijf uw interventieverzoeken bijhouden.

Kennisgeving Cookies

Volgens art. 13 van het wetsbesluit 196/2003, Wet op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, de Verordening (EU) 2016/679 en in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening 229/2014 van de Toezichthouder voor gegevensbescherming, heeft deze "Cookie Policy" tot doel om informatie te bieden over de types, doeleinden en methoden van het gebruik/beheer van de cookies die door deze website worden gebruikt.

1) Kenmerken en doeleinden van de cookies

Een cookie is een gegevensbestandje dat wordt opgeslagen op een computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat wanneer u over het internet navigeert, zodat dat apparaat later kan worden herkend. Cookies worden gebruikt om authenticaties te beheren, sessie te bewaken en de voorkeuren van de gebruiker op te slaan. Cookies kunnen op het apparaat worden opgeslagen en gedurende een variabele periode actief blijven of worden gewist wanneer de browser wordt gesloten. Sommige cookies zijn noodzakelijk omdat ze essentiële functies van onze website ondersteunen, zoals bijhouden welke artikelen er in de winkelwagen zitten of toegang bieden tot de besloten gedeelten van de website. Naast navigatiecookies of sessiecookies, maakt deze website ook gebruik van functionele cookies, waarmee de keuzes van de gebruiker kunnen worden onthouden (zoals de taal of het land van herkomst) en die ervoor zorgen dat we een geavanceerde en persoonlijke service kunnen bieden. Verder gebruiken we technische cookies om, volgens de huidige verordening, bij te houden of er toestemming is gegeven voor het ontvangen van cookies.

2) De cookies

Technische navigatie-, analytische of sessiecookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website goed kan werken. Ze maken het normale gebruik van de website mogelijk, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot een besloten gedeelte. Ze maken navigatie en het juiste gebruik van de website mogelijk op basis van door de gebruiker gemaakte selecties, zoals bijvoorbeeld de keuze van een taal, of producten die in de winkelwagen zijn gedaan op een e-commerce site. Ze kunnen, in geaggregeerde vorm, informatie verzamelen over de navigatie, over het aantal gebruikers en hoe deze de website bezoeken.

Hoe kunnen cookies worden uitgeschakeld?

De meeste browsers, zoals Internet Explorer en Firefox, zijn geprogrammeerd om cookies te accepteren. Desondanks is het mogelijk om cookies met eenvoudige stappen te controleren en ook uit te schakelen in de instellingen van de browser. We wijzen er echter wel op dat het uitschakelen van cookies ervoor kan zorgen dat de website niet goed meer werkt, waardoor de geboden service beperkt wordt. Om de instellingen te veranderen, volgt u de door de diverse browsers aangegeven route in "Opties" of "Voorkeuren".

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

Apple Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

Flash: http://www.macromedia.com/support/documentation/it/flashplayer/help/settings_manager02.html#118539

Hieronder geven we de lijst met gebruikte cookies en welke gegevens deze bevatten Categorie: Noodzakelijke cookies (2)

Noodzakelijke cookies helpen om een website bruikbaar te maken door de basisfuncties mogelijk te maken, zoals over de pagina navigeren en toegang te bieden tot de besloten gedeelten van de website. De website kan niet op de juiste manier functioneren zonder deze cookies.

Naam Aanbieder Doel Geldigheid Type
CookieConsent global.filippoberio.com Onthoudt de toestemmingsstatus voor cookies van de gebruiker voor het huidige domein 1 jaar HTTP
Phpsessid global.filippoberio.com Behoudt de sessiestatus van de gebruiker tijdens het verzoek om opening van de pagina Duur van de sessie HTTP
  Categorie: Cookies voor het opslaan van voorkeuren (2)

Cookies voor het opslaan van voorkeuren zorgen ervoor dat een website de informatie kan onthouden die de manier veranderen waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals bijvoorbeeld de voorkeurstaal of het land waarin de gebruiker zich bevindt.

Naam Aanbieder Doel Geldigheid Type
_icl_current_language global.filippoberio.com Slaat de voorkeurstaal van de gebruiker op de website op Duur van de sessie HTTP
wfvt_# global.filippoberio.com Behoudt de sessiestatus van de gebruiker tijdens het verzoek om opening van de pagina Duur van de sessie HTTP
  Categorie: Statistische cookies (3)

Statistische cookies helpen de eigenaren van de website om te begrijpen hoe de bezoekers interageren met de websites door op een anonieme manier informatie te verzamelen en door te geven.

Naam Aanbieder Doel Geldigheid Type
_ga filippoberio.com Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt 2 jaar HTTP
_gat filippoberio.com Wordt gebruikt door Google Analytics verzoeksnelheid te beperken Duur van de sessie HTTP
_gid filippoberio.com Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt Duur van de sessie HTTP
  Categorie: Marketing (1)

Marketing-cookies worden gebruikt om de bezoekers op de websites te monitoren. De bedoeling is om relevante en enthousiasmerende advertenties te laten zien aan iedere aparte gebruiker, die daarom meer waarde hebben voor uitgevers en derde adverteerders.

Naam Aanbieder Doel Geldigheid Type
r/collect doubleclick.net Niet geclassificeerd Duur van de sessie Pixel
  Categorie: Niet geclassificeerd (1)

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die op het punt staan om geclassificeerd te worden samen met de providers van de afzonderlijke cookies.

Naam Aanbieder Doel Geldigheid Type
cookie_notice_accepted global.filippoberio.com Niet geclassificeerd 29 dagen HTTP
Navigation
© 2014 Filippo Berio P.Iva 00526090469
web design

ZOEKEN OP GEHELE WEBSITE

ZOEKRESULTATEN VOOR: